PODMIENKY OCHRANY SÚKROMIA (B2B)

VÁŽENÍ KLIENTI, V TÝCHTO PODMIENKACH OCHRANY SÚKROMIA VÁM CHCEME POSKYTNÚŤ PODROBNÉ INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV V PODMIENKACH NAŠEJ SPOLOČNOSTI VELKO, S.R.O. NA ÚČELY DIGITÁLNEHO MARKETINGU A TIEŽ O TOM, AKÉ PRÁVA VÁM AKO DOTKNUTEJ OSOBE Z TOHO VYPLÝVAJÚ. TIETO PODMIENKY OCHRANY SÚKROMIA VYSVETĽUJÚ TRANSPARENTNÝM A PREHĽADNÝM SPÔSOBOM INFORMÁCIE PODĽA ČLÁNKU 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY EÚ 2016/679 O OCHRANE FYZICKÝCH OSÔB PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV A O VOĽNOM POHYBE TAKÝCHTO ÚDAJOV (ĎALEJ AKO „GDPR“).

PREČÍTAJTE SI, PROSÍM, NIŽŠIE UVEDENÉ INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV. NAŠA SPOLOČNOSŤ SA ZAVÄZUJE ZODPOVEDNE ZAOBCHÁDZAŤ S INFORMÁCIAMI, KTORÉ O VÁS ZHROMAŽĎUJEME A UCHOVÁVAME.

DEFINÍCIA POJMOV

1. V týchto Podmienkach používame nasledujúce pojmy. Výklad použitých pojmov je založený na GDPR a predstavuje globálny štandard pri všetkých podnikateľských aktivitách firmy VELKO, s.r.o.
Prevádzkovateľ: osoba, ktorá sama alebo v spolupráci s inými stanovuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov. Spoločnosť vystupuje ako prevádzkovateľ všetkých údajov o zmluvných partneroch, pokiaľ sú využívané pri jeho podnikaní. Prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých budú spracúvané Vaše osobné údaje, je spoločnosť VELKO, s.r.o., so sídlom Sovietskych hrdinov 80/41, Svidník, 089 01, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Číslo vložky: 68/P., (ďalej ako „VELKO“), ktorá je v zmysle článku 4 ods. 7 GDPR považovaná za prevádzkovateľa (ďalej len ako „Spoločnosť“).

Dotknutá osoba: pre účely týchto Podmienok označuje všetky fyzické osoby, ktorých osobné údaje v rozsahu emailovej adresy spracúvame na účely digitálneho marketingu. Jedná sa najmä o fyzické osoby – podnikateľov, ktorí sú naši dodávatelia/odberatelia, štatutárni zástupcovia, prokuristi našich zmluvných partnerov, splnomocnení zástupcovia našich zmluvných partnerov, kontaktné osoby zmluvných partnerov, vrátane určených zamestnancov našich zmluvných partnerov pri plnení ich pracovných úloh.

Sprostredkovateľ: osoba, ktorá spracúva osobné údaje v mene Prevádzkovateľa (s výnimkou zamestnancov Prevádzkovateľa). Jedná sa najmä o externých partnerov Spoločnosti, ktoré spracúvajú osobné údaje v našom mene. Všetci títo sú považovaní za našich Sprostredkovateľov.

Osobné údaje: akákoľvek informácia o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. Identifikovateľná fyzická osoba označuje osobu, ktorej totožnosť je možné stanoviť (či už priamo alebo nepriamo) na základe identifikátora alebo kombinácie niekoľkých údajov, vrátane mena, priezviska, adresy, identifikačného čísla, či ďalších špecifík, ktoré sú špecifické pre fyzickú, psychologickú, genetickú, mentálnu, hospodársku, kultúrnu alebo spoločenskú totožnosť osoby.

KDE NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ?

2. Ak máte akékoľvek pripomienky, otázky či žiadosti týkajúce sa používania vašich osobných údajov, alebo ak máte akúkoľvek otázku týkajúcu sa týchto podmienok, kontaktujte nás prosím na:
E-mailová adresa: info@velko.sk
Korešpondenčná adresa: VELKO, s.r.o., Sovietskych hrdinov 80/41, Svidník, 089 01
Telefonický kontakt: +421 54 7881520

3. S cieľom posilňovať záruky a právne garancie Vašich práv a slobôd pri spracúvaní Vašich osobných údajov sme poverili do funkcie aj zodpovednú osobu za firmu VELKO, s.r.o., Ing. Vladimír Vodila info@velko.sk, ktorá dohliada na zákonnosť ich spracúvania, pričom Vám je k dispozícii prostredníctvom telefónneho čísla: +421 54 7881520 .

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE O VÁS ZHROMAŽĎUJEME?

4. Sme o Vás oprávnení zhromažďovať nasledujúce informácie a spracúvať nasledujúce osobné údaje, či už tieto informácie poskytujete Vy, alebo tretia strana:

 1. Identifikačné údaje – meno a priezvisko, sídlo, dátum narodenia, adresa bydliska, rodné číslo, IČO (v prípade podnikania);
 2. Kontaktné údaje - kontaktné údaje, adresa, telefónne číslo, email, kontaktné údaje na poverených zamestnancov;
 3. Informácie o využití našich produktov a služieb (odberatelia) / Informácie o ponúkaných a odobratých produktoch a službách (dodávatelia);
 4. Informácie zo záznamov a komunikácie – telefonické hovory alebo iné interakcie s Vami, napr. pomocou e-mailu, chatu, SMS správ;
 5. Transakčné údaje týkajúce sa vzájomného plnenia – najmä informácie o plnení vzájomných práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu, história nákupov/predajov.

ODKIAĽ ZÍSKAVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

5. Osobné údaje získavame priamo od Vás. Tieto osobné údaje uvádzate v klientskej zmluve alebo formulári, v ktorom ste nám udelili súhlas alebo ich môžeme odvodiť z iných údajov, ktoré máme o Vás zaznamenané.

NA AKÉ ÚČELY SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE A NA AKOM PRÁVNOM ZÁKLADE?

6. Váš súhlas je právnym dôvodom pre spracúvanie Vašich údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Súhlas ste poskytli na účely digitálneho priameho marketingu, ktoré zahŕňajú nasledujúce činnosti:

 1. zasielanie noviniek a informácií obchodnej i neobchodnej povahy, ponúk, pozvánok, marketingových prieskumov a prieskumov spokojnosti vo vzťahu k produktom a tovarom a propagačným akciám Spoločnosti.
 2. evidenciu v interných systémoch a automatizované spracúvanie osobných údajov s cieľom prispôsobiť obchodnú ponuku vašim individuálnym potrebám.

STE POVINNÍ NÁM POSKYTNÚŤ SVOJE OSOBNÉ ÚDAJE?

7. Súhlas poskytnutý na účely digitálneho priameho marketingu je dobrovoľný. Je však nevyhnutný na to, aby sme Vám mohli posielať marketingovú komunikáciu ako aj individuálne ponuky produktov a služieb firmy VELKO. Bez takto poskytnutého súhlasu Vám nebudeme môcť posielať žiadnu marketingovú komunikáciu, ani individuálne ponuky produktov a služieb. Vaše údaje spracúvame na základe Vami udeleného súhlasu. Poskytnutie údajov nie je zmluvnou ani zákonnou požiadavkou.

KOMU POSKYTUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

8. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov využívame aj služby preverených a zmluvne zaviazaných externých obchodných partnerov, ktorí nám pomáhajú spracúvať a chrániť Vaše osobné údaje. Ide o tzv. príjemcov a sprostredkovateľov, ktorí pre našu spoločnosť vyvíjajú a udržiavajú systémy funkčné a bezpečné alebo nám dodávajú potrebné softvérové riešenia alebo poskytujú iné služby či produkty, ktoré sú potrebné pre časť spracúvania Vašich osobných údajov na vyššie uvedené účely.

9. Okrem vyššie uvedeného, sú osobné údaje dotknutej osoby poskytované aj:

 1. tretím osobám, ktoré budú na základe poverenia prevádzkovateľa konať v jeho mene pri poskytovaní služieb a produktov alebo pri výkone inej činnosti súvisiacej s poskytovaním služieb, a to na účely predaja tovaru a poskytovania služieb a v súvislosti s ich poskytovaním a pod.,
 2. tretím osobám, ktoré budú na základe poverenia prevádzkovateľa vykonávať marketingový prieskum, realizovať marketingové aktivity a kontaktovať dotknuté osoby v mene VELKO a za týmto účelom (marketingové agentúry a externé agentúry poskytujúce službu automatizácie e-mailového marketingu, spoločnosti poskytujúce služby online platobnej brány, spoločnosti poskytujúce služby webovej analytiky);
 3. externým spoločnostiam, ktoré spravujú systémy prevádzkovateľa alebo poskytujú iné služby zabezpečujúce riadny chod spoločnosti,
 4. Tretím poskytovateľom služieb, ktorí spracúvajú údaje v našom mene za účelom poskytovania našich služieb a produktov (napr. poskytovateľovi serveru a hostingu pre stránku http://www.velko.sk, spoločnosť administrujúca našu stránku),
 5. obchodným partnerom – napr. výrobcom za účelom reportovania objemov predajov a priznania zľavy a/alebo distribútorom pri overovaní Vašej platobnej schopnosti a kredibility,
 6. novým majiteľom našej spoločnosti a právnym poradcom pri predaji našej spoločnosti alebo inej obdobnej transakcii.

10. Oprávnenými osobami na získavanie a spracúvanie osobných údajov sú naši interní zamestnanci a externí spolupracovníci.
11. Pokiaľ zákon neustanovuje inak, nebudeme bez Vášho súhlasu zdieľať, predávať ani distribuovať žiadne osobné údaje, ktoré nám poskytnete. Ak náš podnik vytvorí spoločný podnik s iným subjektom alebo bude inému subjektu predaný či dôjde k fúzii, môžu byť informácie o vás poskytnuté našim novým obchodným partnerom či vlastníkom.
12. Pokiaľ vyššie uvedené subjekty sídlia mimo EÚ/EHS, zabezpečíme, aby boli prijaté primerané záruky ochrany Vašich osobných údajov v zmysle čl. 44 a nasl. GDPR. Na základe Vašej žiadosti zaslanej na adresy v časti Kontaktné údaje Vám poskytneme zoznam našich dodávateľov.

SÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE PRENESENÉ MIMO EÚ/EHP?

13. Vzhľadom k tomu, že VELKO pôsobí iba krajinách EU, Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené našim zamestnancom alebo dodávateľom z členských štátoch EÚ. Bez ohľadu na lokalitu, budeme požadovať plnenie rovnakých primeraných záruk na ochranu osobných údajov ako tie, ktoré uplatňujeme v EÚ/EHS.

14. Niektoré krajiny mimo EÚ boli schválené Európskou komisiou ako krajiny poskytujúce v podstate rovnocennú ochranu právnym predpisom EÚ na ochranu osobných údajov, a preto nie sú potrebné žiadne dodatočné záruky na prenos osobných údajov do týchto jurisdikcií (celý zoznam pozri tu http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm).

Cookies

Nastavenia

Viac detailov
Neboli nájdené žiadne produkty.

Navigácia

Vytvorte si účet ak si chcete uložiť obľúbené položky.

Prihlásiť sa

Vytvorte si účet ak si chcete použivať zoznamy želaní.

Prihlásiť sa